• Marlstone Music
 • Marlstone Music
 • Marlstone Music
 • Marlstone Music
 • Marlstone Music
 • Marlstone Music
 • Marlstone Music
 • Facebook: 146595785428812
 • Hyves: marlstonemusic
 • YouTube: marlstonemusic

Zoeken . . .

Uw Winkelmand

VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.

Deel ons...

AddThis Social Bookmark Button
tripledat

Algemene Voorwaarden

AddThis Social Bookmark Button

Algemene voorwaarden

 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden (verder aan te halen als: "de voorwaarden") van Marlstone Music  wordt verstaan onder:

 • Verkoper: Marlstone Music BV, Trichterstraat 10, 6241 BX Bunde
 • Koper: consument
 • Consument: een wederpartij van Marlstone Music BV , een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 • Zaken: CD en DVD

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en op iedere koopovereenkomst tussen de verkoper en een koper, waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken;
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en op iedere koopovereenkomst welke tussen koper en verkoper wordt gesloten middels het Internet;
Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing indien de koopovereenkomst gesloten wordt in de winkel van verkoper;
Inkoop- en andere voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper worden aanvaard.

 

3. Offertes en Orderbevestiging
De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend;
De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
Nadat de koper gekozen heeft welke zaken hij wenst te bestellen, zendt hij elektronisch door middel van het Internet de bestelling aan de verkoper. De bestelling vermeldt de productgegevens van de bestelde zaak;
Na ontvangst van deze bestelling zendt de verkoper een factuur naar het door u opgegeven adres.
De verkoper adviseert de koper nadrukkelijk de orderbevestiging die via de mail ontvangen is uit te printen; en contact op te nemen, wanneer de in de bevestiging gegeven bestellinggegevens onjuist zijn.
Klachten over de orderbevestiging dient de koper binnen 5 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk te melden aan de verkoper. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkent.

 

4. Betaling en Levering
Betaling en levering van de zaken geschiedt op de door de koper op het bestelformulier aangegeven wijze. De bestelprocedure werk als volgt:

 • U ontvangt een orderbevestiging per E-mail, waarin deze bestelprocedure nogmaals is uitgelegd
 • Vervolgens wordt er een factuur naar het door u opgegeven adres verstuurd
 • Op deze factuur staat uw bestelling met uw factuurnummer en factuurbedrag
 • Indien uw bestelling klopt kunt u het factuurbedrag onder vermelding van uw factuurnummer overmaken via het betalingssysteem Ideal of op een van de rekeningnummers die u terug kunt vinden op de ontvangen factuur
 • Zodra wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling verwerkt en per direct naar u opgestuurd
 • LET OP! Om vervelende bestelfouten te voorkomen dient u bij uw overschrijving als omschrijving uw factuurnummer te vermelden
  Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 10 dagen na factuurverstrekking is bijgeschreven op de in factuur gestelde bankrekening acht de verkoper de overeenkomst ontbonden;
  Na betaling van het verschuldigde bedrag zal de verkoper zorg dragen voor de correcte verzending van de bestelde zaken;

5. Eigendomsvoorbehoud
De door verkoper verkochte zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie met betrekking tot de nog te leveren zaak/zaken zelf.

 

6. Levertijd
De verkoper draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke levering van de bestelde zaken; Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

7. Deelleveringen
Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren;
De verkoper brengt de koper onverwijld op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering; De verkoper draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke levering van de overige bestelde zaken; Indien de overige, nog niet-geleverde en bestelde zaken niet meer geleverd kunnen worden zal de verkoper de koper daarvan onverwijld op de hoogte brengen en voor de waarde van de niet-geleverde zaken crediteren, indien de koper reeds het volledige aankoopbedrag heeft voldaan aan de verkoper.

 

8. Gebreken; klachttermijnen
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of daarna zo spoedig mogelijk, te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de geleverde zaken wat betreft het aantal en hoeveelheid overeenstemmen met wat is overeengekomen;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik;
Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dan dient de koper binnen 3 werkdagen na aflevering de verkoper daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen;
Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de verkoper.

 

9. Vervanging gebrekkige zaken
Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen zal de verkoper die zaken vervangen; De koper is in dat geval gehouden de gebrekkige zaken aan de verkoper terug te zenden; Indien de koper aan de verkoper gebrekkige zaken terugzendt, is de koper verplicht deze zaken op juiste wijze te verpakken.

 

10. Niet-toerekenbare tekortkomingen
De verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht;
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen:
stakingen in andere bedrijven dan die van de verkoper;
wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de verkoper;
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen benodigde zaken of diensten;
niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de verkoper afhankelijk is;
algemene vervoersproblemen;
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat;
Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

11. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de koper en de verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde rechter in de handelsplaats van de verkoper. De verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter;
De koper heeft het recht gedurende een maand nadat de verkoper zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

 

12. Toepasselijke recht
Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing